BAYTUR KORUKENT SİTESİ SOSYAL TESİS İŞLETME YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

MADDE 1. Bu yönergenin amacı Baytur korukent Sitesi Sosyal tesislerinde konukların kafeterya,restaurant ,oyun alanı bölümlerinde site sakinlerinin yemek,dinlenme boş zamanlarını değerlendirme ve site yönetimi tarafından belirlenmiş ve belirlenecek olan diğer hizmetleri site yönetimi tarafından belirlenmiş olan uygun bedelle , sağlıklı bir şekilde alabilecekleri tesisin işletilmesi ile ilgili usul ve esasları amaçlar.

KAPSAM

MADDE 2.. Bu yönerge , BAYTUR KORUKENT SİTESİkafeterya ,restaurant ve oyun alanı bölümleri ile buraların işletmesini,çalışanlarını,site sakinlerini, sitemizde ikamet eden ve faydalanan tüm kişileri kapsar.

UYGULAMA ALANI

MADDE 3. Site sosyal tesislerinin  kapalı mekanında yer alan ve içerisinde kafeterya, restaurant, oyun alanı ve ön bahçesi bulunan yerler  bu yönergenin uygulama alanına dahildir.

DAYANAK

MADDE 4. Bu yönerge 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 67 .maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 5. Bu yönergede geçen;
a)Site :Baytur Korukent Sitesini
b)Yönetim Kurulu:Baytur Korukent Sitesi yönetim kurulunu
c)Sosyal Tesis : Sosyal Tesisler  işletmesine bağlı bağlı olarak işletilen yeri
d)Sosyal Tesis  İşletmecisi: Sosyal Tesisler işletmesinin birimlerinden(kafeterya, restaurant, oyun alanı)sorumlu olan kişiyi
e)Kat Malikleri :Baytur Korukent Sitesi bünyesinde ikamet eden tüm kişileri
f)Site Müdürü: Baytur Korukent Sitesi Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen ve idari işleri takip eden kişiyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Kurulu,Görevleri ve Çalışma Esasları
Madde 6.Sosyal Tesis  ;Baytur Korukent Sitesi Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve denetlenir.

YÖNETİM KURULU

Madde 7.
a)Yönetim kurulu 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili maddeleri gereğince Blok temsilcileri olağan genel kurulunda 5 asil üyenin oylama esasına göre seçilmesi ile oluşur.
b)Yönetim Kurulu Sosyal tesisin işletme alanı ile ilgili olarak çalışma usul ve esaslarını belirler.
c)Yönetim Kurulu Tesis İşletmecisi tarafından önerilen mal ve hizmetlerin fiyatlarını belirler.
d)Sosyal Tesislerde çalışacak kişilerin sağlık durumları ile ilgili belgeleri Yönetim Kuruluna her yıl ibraz edilmesi  zorunludur.
e)Tesis İçerisinde oluşacak elektrik ,su tesisatı ile inşaat onarım giderleri Yönetim Kurulu tarafından karşılanır.
f)Yönetim Kurulu her yıl bir defaya mahsus olmak üzere sosyal tesis ile ilgili olarak site sakinlerine memnuniyet anketi düzenler.
g-)Sözleşme kurallarından herhangi bir maddeye uyulmadığında ,uyarı yazısı yazılarak ,yazının bir örneği karar defterine işlenecek ve tekrarında sözleşmeyi fesh etme yetkisi yönetim kuruluna ait olacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Tesis İşletmecisi
Madde 8.Sosyal Tesis işletmecisi ,sosyal tesisin işletilmesinden ve hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesinden sorumludur. Sosyal Tesis işletmecisi Site Yönetimi tarafından görevlendirilir ve işletmeci Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Sosyal Tesis  İşletmecisinin Görevleri
Madde 9.
a)Sosyal Tesislerin sevk ve idaresini Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yerine getirir,
b)Yönetim Kurulunca belirlenen yetkileri ile sosyal tesis işletmesini temsil eder.
c)İşletmenin sevk ve idaresinden Yönetim Kuruluna karşı birinci derecede sorumludur.
d)Sosyal Tesisin iç ve dış hizmet verdiği sınırları dahilindeki tüm alanların genel temizliğinden sorumludur.

e)Baytur Korukent sitesi yönetim kurulu demirbaş kayıtlarında kayıt altında olan sosyal tesisi içerisindeki tüm mutfak ekipmanlarının,tesis iç ve dışındaki oturma alanlarının ,elektronik eşyaların bakımından 1.derecede sorumludur.
f)Sosyal tesis işletmecisi Sosyal Tesisi işlettiği süre içerisinde Tüm Resmi dairelerdeki iş ve işlemlerini yerine getirmiş olmak(Vergi Dairesi, Belediye Başkanlığı, Emniyet, Adliye) aksi durumda resmi kurumlardan doğacak olan cezai durumlardan  hiçbir şekilde Yönetim kurulu sorumlu tutulamaz. Maddi ve manevi tüm sorumluluk tesis işletmecisine ait olacaktır.
g)Sosyal Tesis Sözleşme kurallarında belirlenen kurallar metninin tamamının eksiksiz uygulanmasından sorumludur.

Site Müdürü Görevleri

Madde 10.
a)Tesis içerisinde tüm iş ve işlemleri Yönetim Kurulu adına takip eder
b)Yönetim Kurulu kararlarını uygulama ,verilen talimatlara uygun olup olmadığını denetler.
c)Yönetim Kurulu ile Tesis işletmecisi arasındaki eşgüdümü sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 11.Baytur Korukent Sitesi Sosyal Tesis İşletme yönergesi dahilinde yer alan “SOSYAL TESİS SÖZLEŞME KURALLARI” yönerge ekinde yer almıştır.
Madde 12.Baytur Korukent Sitesi İşletmecisi için Yönetim kurulunun almış olduğu karar gereği her yıl sözleşme yenilenmeden önce memnuniyet anketi uygulanacaktır.(Anket sonucu sözleşme yapılıp yapılmayacağını belirler).
Madde 13.Sosyal  Tesis içerisinde kullanılan Lig Tv, Elektrik, Su, Doğalgaz faturaları işletmeci tarafından ödenir, ödendi belgesi Yönetim kuruluna ibraz edilir. Faturalarla ilgili sorun olduğunda tüm sorumluluk Tesis işletmecisine aittir.
Madde 14.Bu yönerge İşletmeci ile sözleşme imzalandıktan sonra Yönetim kurulunun kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Madde 15.Bu yönerge  Baytur Korukent Sitesi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

(SAYFA NO 3)
BEŞİNCİ BÖLÜM
SOSYAL TESİS SÖZLEŞME METNİ

1)Ürün Marka ve Satış fiyatları Yönetim Kurlu tarafından belirlenir ve işletmeye sunulur.
2)SosyalTesis giderlerinin tamamı işletmeciye aittir.
3)Sosyal Tesis içerisinde satış yapmaya dayalı Eğitim,toplantı ve seminer düzenlenemez.
4)Tesis içerisinde toplum yararına ücretsiz eğitim verilebilir.
5) Sosyal Tesiste faydalanılan tüm ürünlerin ücret ödemesi kredi kartı veya nakit olarak yapılır.Herhangi bir borç alacak kaydı yapılamaz, sorumluluğu tesis işletmecisine aittir.
6)Tesis içerisinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve markalandırılan ürün haricinde başka ürün satışa sunulamaz.
(Ek Madde 1)
7)Sosyal tesis içesinde ve bahçesindeki tüm malzemeler Baytur Korukent  Sitesi Demirbaş malıdır.İşletmeci demirbaş malları korumakla mükelleftir ve sorumludur.
(Ek Madde 2)
8)Tesis içerisinde doğum günü veya diğer kutlamalar sadece Restaurant bölümünde yapılır.Kutlamalar ile ilgili gün için tesis işletmecisinden 7 gün öncesinden rezervasyon yaptırılır.Uygunluk durumuna göre işlerlik kazanır.Toplu kutlamalarda işletmeci site sakinlerinden ürün bedeli haricinde herhangi bir ek ücret talep edemez,site sakinmizle bu konuda anlaşma yoluna gidemez.
9)Site sakinleri kutlama v.b organizasyonlarda tesis dışından sadece yaş pasta getirebilir,sipariş edebilirler.Bunun haricinde tesis içerisinde yapılan ürünlerden  seçme hakkına sahiptir.
10)Tesis İşletmecisi tesis içerisinde ve/veya dışarısında ücretlendirme ile ilgili olarak özel anlaşma yapamaz,ek ücret talep edemez,toplu indirim yapamaz.Baytur Korukent Sitesi ürün ve birim fiyatları üzerinden ücretlendirme geçerlidir.
11)Tesis içinde ve dışında kumar ve bahis oyunları oynatılması yasaktır.Yasal sorumluluk tesis işletmecisine aittir.
12)Tesis içerisindeşifreli tv yayınları(Lig Tv)sunumundantesis işletmecisi sorumlu olacaktır. Yayınlarla ilgili olarak doğacak cezai sorumluluklardan tesis işletmecisi sorumlu olacaktır.
13)Tesiste Yönetim Kurulu tarafından belirlenen radyo ve müzik yayını yapılabilir.
14)Baytur Korukent Sitesinin organize edeceği toplu gösterimlerde,müzik eğlence programlarında ,yönetim toplantılarında,Genel Kurul toplantılarında belirlenecek gün ve saatte hazırlıklı olma şartı aranır.
15)Tesis içerisinde ve dışında alkol ve alkollü ürün satışı yasaktır.Sorumluluk tesis işletmecisine aittir.
16)Tesis işletmecisi tesisin tüm temizliğinden ve hijyeninden sorumludur.Tesisin haftalık cam temizliği ,günlük WC temizliği ,günlük masa ve yer temizliği ,günlük mutfak temizliğinden sorumludur.Temizlik için kullanılacak olan maddelerin giderinin tamamı işletmeciye ait olacaktır.Kontrolü ise Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir.

17)Tesis çalışanlarının tümü sigortalı çalışma zorunluluğundadır. Herhangi bir eksiklik, usulsüzlük v.b durumlarda tek sorumlu tesis işletmecisi olacaktır.
18)Tesis içerisinde kış dönemi 01 Ekim-01 Mayıs arası en az bir garson ,Yaz dönemi 02 Mayıs-01 Ekim arası en az 2 (iki)adet (bir bay ,bir bayan)olmak üzere garson çalıştırma mecburiyeti olacaktır.Ancak Yönetim Kurulunun önceden belirlemiş olduğu tarihte yapacağı genel organizasyonlarda garson sayısı en az 4 (dört)olacaktır.
19)Tesis içerisindeki tüm ürünler masaya servis niteliğindedir.Hesap masada adisyon fişi ile ödenir.
20)Ürün İsimleri ve fiyatları tesis içerisinde her sakinin görebileceği yerlerde ilan edilmesi ,işletmeci tarafından sağlanır.
21)Tesis işletmesine dahil tüm çalışanlar Yönetim Kurlu tarafından uygun görülen renk ve yazılarda önlük giyme zorunluluğu vardır.(Site Yönetimi tarafından temin edilecektir.)
22)Mutfak personeli önlüksüz ,bonesiz, çalışamaz. Sorumluluk İşletmeciye ait olacaktır.
23)Ürünlerin üretimi ve hazırlanmasında paslanmaz çelik kullanılacaktır.
24)Kuru malzemeler hava almayacak şekilde nem ve rutubetsiz ortamda serin yerde muhafaza edilecektir.
25)Yaş sebzeler hazırlık aşamasında mutlaka sirkeli suda bekletilecektir.
26)Mümkün olduğunca sağlıklı beslenme için zeytinyağı,katı yağ olarak datereyağı kullanılmasına özen gösterilecektir.
27)Kahvaltılık ürünlerde kesinlikle domuz ürünü içermeyen mamuller kullanılacaktır.
28)Ürünlerde süre aşımına dikkat edilecektir.
29)Müşterinin tüm taleplerinde masaya garson hizmeti verilecektir,self servis sistemi uygulaması yapılamaz,ödemeler  masaya bırakılan adisyon ile yapılır,bu sebep ile tüm masalarda adisyon kullanma mecburiyeti vardır.
30Sosyal tesis içindeki ve dışındaki misafir masalarının tamamında kutu peçete bulundurulması zorunludur.
31)Sosyal tesis zaman yönergesi :YAZ DÖNEMİ açılış saati 09:00 ,kapanış saati 00:00 ‘dir.KIŞ DÖNEMİ açılış saati hafta içi 10:00 – hafta sonu 09:00 ‘dır.kapanış saati 23:00’dir.Belirlenen tüm bu saatler site sakinlerinin hizmet alacağı  Saatlerdir.İşletmeci  belirlenmiş açılış saati  içerisinde hizmete hazır bulunmak zorundadır.
31)Tesis içerisinde çalışan tüm personele ait portör muayenelerinin olması ve diğer sağlık raporlarının, çalışanlara ait  sabıka kayıtları tesis işletmecisi tarafından yönetim kuruluna sunulacaktır.
32)Sosyal tesis kapalı alanı,Kış sezonunda, haftanın 7 günü, açılış saatinden kapanış saatine kadar
Standart ısı normlarında olacaktır.sosyal tesis içerisinde mevcut takılı termostat ile kontrol
Sağlanmalı ve uygulanmalıdır.içerinin boş olması ile ısı düşürülemez ve /veya kapatılamaz.Dünya sağlık örgütünün onayladığı ısı derecesi (21C.)YİRMİBİR DERECEDİR.
33)Kıl çadırın ön tarafı olan bölgede yaz dönemlerinde cumartesi ve Pazar günleri gözleme ve meşrubat hizmeti verilecektir.Bu bölgenin tefrişatı site yönetimi tarafından sağlanır.
34)Satılacak ürünlerde, marka bilinirliği olan ürünlerin  tercih edilmesi,sağlığa zararlı olan ürünlerin satılmaması,TSE ve ISO belgelerine sahip olan kurumsal firmaların ürünlerinin satışa sunulması sağlanacaktır.Diğer markasız (merdivenaltı)ürünlerin satışı kesinlikle yasaktır.
35)Mutfakta işletmeci tarafından hazırlanacak olan gıdaların saklama koşulları,dayanıklılık süreleri,raf tazelik zamanları önem arz eder.Site sakinlerinin ve/veya misafirlerinin bu ürünlerden dolayı gıda zehirlenmesi durumunda(sağlık kuruluşu tespiti ile) tüm maddi ,manevi ve adli sorumluluk işletmeciye aittir.

36)Bu sözleşmedeki maddelerden herhangi birinde veya birkaç maddesine uyulmadığı takdirde işletmeci sözlü olarak uyarılır,akabinde yazılı olarak bildirilir.tekrarında uyulmadığı tespit edildiğinde sözleşme Yönetim Kurulu tarafından tek taraflı olarak fesh edilir.
37)Bu sözleşme metni taraflar arasında noter huzurunda imzalanarak yürürlüğe girecektir. sözleşme noterde imzalandığı anda yürürlüğe girer ve 1 (bir) takvim yılı geçerlidir.
38)İş bu sözleşme metni  37 maddeden ibaret olup, buna bağlı olarak açıklayıcı 2 ek madde ilave edilerek taraflar arasında noter huzurunda imzalanacaktır.

ALTINCI  BÖLÜM
EKLER

Ürün, marka,fiyatlandırma ve detaylandırma (Ek Madde 1)

Demirbaş malzemelerine ait döküm. (Ek Madde 2)

SOĞUK ,SICAK İÇECEKLER İLE YİYECEKLER,KAHVALTI,TATLILAR VE UNLU MAMÜLLER BAYTUR SİTESİ YÖNETİM KURULU TARAFINDAN FİYATLANDIRILMIŞTIR.

(Ek Madde 1) Ürün, marka,fiyatlandırma ve detaylandırma    :

SOĞUK İÇECEKLER

COLA (KUTU) 2 TL.
LİPTON (KUTU) 2 TL.
MEYVE SUYU (KUTU) 1 TL.
MEYVE SUYU (ŞİŞE) 1 TL.
AYRAN 1 TL.
LİMONATA 1 TL.
SADE SODA 0.50 KRŞ
MEYVELİ SODA 1 TL.
ŞİŞE GAZOZ 1 TL.
SU (500ML.) 0,50 TL.
SU (BARDAK) 0.25 KRŞ.

SICAK İÇECEKLER

ÇAY (BARDAK) 1 TL.
ÇAY (FİNCAN)  1,5 TL.
MEYVELİ ÇAY (FİNCAN) 1.5 TL.
TÜRK KAHVESİ (BARDAK SU İLE) 2.5 TL.
SALEP (FİNCAN) (KIŞIN) 2.5 TL.
NESCAFE (FİNCAN) 2.5 TL.

SICAK YİYECEKLER

FRESH PATATES TAVA (PORSİYON) 3 TL.
HAMBURGER (PATATES TAVA İLE) 3 TL.
IZGARA KÖFTE PORSİYON (5 ADET+PATATES TAVA+GARNİTÜR İLE) 9 TL
MANTI PORSİYON 8 TL.
TOST (SADE) 2.5 TL.
SİGARA BÖREĞİ (ADET) 0.50 KRŞ.

KAHVALTI

KAHVALTI TABAĞI 10 TL.

(HAŞLANMIŞ YUMURTA-SİYAH ZEYTİN-YEŞİL ZEYTİN-KAŞAR PEYNİRİ-BEYAZ PEYNİR-REÇEL-TEREYAĞ-DOMATES SÖĞÜŞ-SALATALIK SÖĞÜŞ-2 BARDAK ÇAY)

SERPME KAHVALTI (PAZAR GÜNLERİ) 18 TL.

(HAŞLANMIŞ YUMURTA-SİYAH ZEYTİN-YEŞİL ZEYTİN-KAŞAR PEYNİRİ-BEYAZ PEYNİR-REÇEL-TEREYAĞ-DOMATES SÖĞÜŞ-SALATALIK SÖĞÜŞ-HAMUR KIZARTMASI-PATATES TAVA-ŞAKŞUKA-KİŞİ BAŞI UZUN DİLİM SUCUK-SİMİT-SINIRSIZ ÇAY)


TATLILAR VE UNLU MAMÜLLER

SÜTLAÇ  3.5 TL.
PUDİNG 3.5 TL.
TULUMBA (4 ADET) 3 TL.
YAŞ PASTA (DİLİM) 3.5 TL.
REVANİ 3 TL.
KEK (DİLİM) 2 TL.
POĞAÇA 1 TL.
BÖREK (DİLİM) 2 TL.
ÇİĞ KÖFTE+AYRAN 3 TL.
KIYMALI GÖZLEME 6 TL.
KARIŞIK GÖZLEME 5 TL.
PATATESLİ GÖZLEME 4 TL.
KAŞARLI GÖZLEME 4 TL.
SOĞUK SALATALAR 3 TL.
AMERİKAN SALATASI 3 TL.
DONDURMA ÇEŞİTLERİ (ETİKET FİYATI

(Ek Madde 2) Demirbaş malzemelerine ait döküm :

OYUN BÖLÜMÜ

3 ADET ZEBRA PERDE – WC İÇİ 3 ADET ÇÖP BİDONU –1 ADET  EPSON MARKA PROJEKTÖR CİHAZI –
1 ADET PROJEKTÖR PERDESİ – 1 ADET PİONER DVD PLAYER – 1 ADET PİONER SES SİTEMİ – 1 ADET OSAKA  SES AMFİSİ – 20 ADET DERİ SANDALYE – 6 ADET YUVARLAK MASA – 6 ADET YEŞİL OYUN ÇUHASI – 8 ADET ÇAY SEHAPASI YUVARLAK – 2 ADET PİONER SES KABİNİ – 2 ADET WC İÇİ HAVLULUK – 2 ADET WC İÇİ SABUNLUK-

SALON BÖLÜMÜ

1 ADET MOBİLYA KASA BANKOSU – 1 ADET LG LCD TV – 1 ADET ŞÖMİNE – 1 ADET AYAKLI ASKILIK – 10 ADET RENKLİ ÇİFT KİŞİLİK KOLTUK – 10 ADET RENKLİ BERJER KOLTUK – 5 ADET BÜYÜK SEHPA –   5 ADET KÜÇÜK SEHPA – 6 ADET ZEBRA PERDE – 4 ADET HOPARLÖR – 1 ADET BİLGİSAYAR ANA KASASI- 1 ADET BİLGİSAYAR MONİTORÜ –

RESTAURANT BÖLÜMÜ

17 ADET DERİ SANDALYE –1 ADET LG MARKA LCD TV – 1 ADET SERVİS BANKOSU – 13 ADET SİYAH YEMEK MASASI – 1 ADET ÇOCUK YEMEK SANDALYESİ TEKERLEKLİ – 2 ADET HOPARLÖR – 21 ADET KANATLI CAM PANELLER – 6 ADET RENKLİ APLİK – 6 ADET SALON GEÇİŞ ARA KANATLI PANEL CAM –

MUTFAK BÖLÜMÜ

1 ADET BEKO DERİN DONDURUCU – 1 ADET SANAYİ TİPİ BULAŞIK MAKİNASI EKİPMANI VE TEZGA TAKIMI LAVABO TEZGAHI DAHİL TOPLAM 3 PARÇA – 1 ADET RAF ÜSTÜ TEZGAH – 1 ADET TEZGAH BEYAZ – 1 ADET SALYANGOZ MOTORLU DAVLUMBAZ – 1 ADET SET ÜSTÜ KÜÇÜK ASPİRATÖR – 1 ADET GÜL METAL ÇAY KAZANI – 2 ADET METAL TEZGAH – 1 ADET RAF ÜSTÜ TEZGAH – MUHTELİF SAYIDA BARDAK – MUHTELİF SAYIDA ÇATAL ,KAŞIK,BIÇAK – 1 ADET KAHVE MAKİNASI – MUHTELİF SAYIDA KAHVE VE NESCAFE FİNCANI – METAL 2’Lİ TEZGAH – 1 ADET BEKO MARKA MİKRODALGA – 2 KAPILI 1 ADET BUZDOLABI – 1 ADET BOSCH FIRIN – 1 ADET SANAYİ TİPİ ÖZTİRYAKİLER MARKA FRİTÖZ -1 ADET KÖFTE IZGARASI –

BAHÇE BÖLÜMÜ
1 ADETORTA ALAN AYAKLI BRANDA ÇİFTLİ – OYUN ALANI DUVARINA MONTELİ 2 ADET MAFSALLI BRANDA – 4 ADET BEYAZ PLASTİK MASA VE 16 ADET YEŞİL SANDALYE – 1 ADET ÇİFTLİ HASIR KOLTUK VE TAKIMI DAHİLİNDE BULUNAN 2 ADET TEKLİ HASIR KOLTUK –25 ADET HASIR SANDALYE – 5 ADET HASIR SANDALYEYE AİT CAMLI MASA-

BAYTUR KORUKENT

Site yönetimini hemen arayın

ARAYIN: +90 (264) 255 30 12 – 13